भो॰ वृ॰ ३.०२

धारणामभिधाय ध्यानमभिधातुमाह —

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥विभूति २॥

वृत्तिः —तत्र तस्मिन् प्रदेशे यत्र चित्तं धृतं तत्र
प्रत्ययस्य ज्ञानस्य या एकतानता विसदृशपरिणामपरिहारद्वारेण
यदेव धारणायामवलम्बनीकृतं तदवलम्बनतयैव निरन्तरमुत्पत्तिः
सा ध्यानमुच्यते ॥२॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *