भो॰ वृ॰ ३.०३

चरमयोगाङ्गं समाधिमाह —

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥विभूति ३॥

वृत्तिः —तदेवोक्तलक्षणं ध्यानं
यत्रार्थमात्रनिर्भासमर्थाकारसमावेशादुद्भूतार्थरूपं
न्यग्भूतज्ञानस्वरूपत्वेन स्वरूपशून्यतामिवाऽऽपद्यते स
समाधिरित्युच्यते । सम्यगाधीयत एकाग्रीक्रियते विक्षेपान् परिहृत्य
मनो यत्र स समाधिः ॥३॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *