भो॰ वृ॰ ३.०४

उक्तलक्षणस्य योगाङ्गत्रयस्य व्यवहाराय स्वशास्त्रे तान्त्रिकीं सञ्ज्ञां
कर्तुमाह —

त्रयमेकत्र संयमः ॥विभूति ४ ॥

वृत्तिः —एकस्मिन् विषये धारणाध्यानसमाधित्रयं प्रवर्तमानं
संयमसञ्ज्ञया शास्त्रे व्यवह्रियते ॥४॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *