भो॰ वृ॰ ३.०५

तस्य फलमाह —

तज्जयात्प्रज्ञालोकः ॥विभूति ५ ॥

वृत्तिः —तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन सात्म्योत्पादनात्
प्रज्ञाया विवेकख्यातेरालोकः प्रसवो भवति । प्रज्ञा ज्ञेयं
सम्यगवभासयतीत्यर्थः ॥५॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *