भो॰ वृ॰ ३.०६

तस्योपयोगमाह —

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥विभूति ६॥

वृत्तिः —तस्य संयमस्य भूमिषु स्थूलसूक्ष्मावलम्बनभेदेन
स्थितासु चित्तवृत्तिषु विनियोगः कर्तव्यः । अधरामधरां
चित्तभूमिं जितां जितां ज्ञात्वोत्तरस्यां भूमौ संयमः कार्यः ।
स ह्यनात्मीईकृताधरभूमिरुत्तरस्यां भूमौ संयमं कुर्वाणः
फलभाग्भवति ॥६॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *