भो॰ वृ॰ ३.०७

साधनपादे योगाङ्गान्यष्टावुद्दिश्य पञ्चानां लक्षणं विधाय त्रयाणां
कथं न कृतमित्याशङ्क्याह —

त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥विभूति ७॥

वृत्तिः —पूर्वेभ्यो यमादिभ्यो योगाङ्गेभ्यः पारम्पर्येण
समाधेरूपकारकेभ्यो धारणादियोगाङ्गत्रयं सम्प्रज्ञातस्य
समाधेरन्तरङ्गं समाधिस्वरूपनिष्पादनात् ॥७॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *