भो॰ वृ॰ ३.०८

तस्यापि समाध्यन्तरापेक्षया बहिरङ्गत्वमाह —

तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥विभूति ८॥

वृत्तिः —निर्बीजस्य निरालम्बनस्य शून्यभावनाऽपरपर्यायस्य
समाधेरेतदपि योगाङ्गत्रयं बहिरङ्गं पारम्पर्येणोपकारकत्वात् ॥८॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *