भो॰ वृ॰ ३.१०

तस्यैव फलमाह —

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ॥विभूति १०॥

वृत्तिः —तस्य चेतसो निरुक्तान्निरोधसंस्कारात् प्रशान्तवाहिता
भवति । परिहृतविक्षेपतया सदृशप्रवाहपरिणामि चित्तं
भवतीत्यर्थः ॥१०॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *