भो॰ वृ॰ ३.१२

तृतीयमेकाग्रतापरिणाममाह —

शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥विभूति १२॥

वृत्तिः —समाहितस्यैव चित्तस्यैकप्रत्ययो वृत्तिविशेषः
शान्तोऽतीतमध्वानं प्रविष्टः । अपरस्तूदितो वर्तमानेऽध्वनि
स्फुरितः । द्वावपि समाहितचित्तत्वेन तुल्यावेकरूपालम्बनत्वेन
सदृशौ प्रत्ययौ । उभयत्रापि समाहितस्यैव
चित्तस्यान्वयित्वेनावस्थानम् । स एकाग्रतापरिणाम इत्युच्यते ॥१२॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *