भो॰ वृ॰ ३.१३

चित्तपरिणामोक्तं रूपमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह —

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥विभूति
१३॥

वृत्तिः —एतेन त्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन भूतेषु
स्थूलसूक्ष्मेष्विन्द्रियेषु बुद्धिकर्मान्तःकरणभेदेनावस्थितेषु
धर्मलक्षणावस्थाभेदेन त्रिविधः परिणामो व्याख्यातोऽवगन्तव्यः ।
अवस्थितस्य धर्मिणः पूर्वधर्मनिवृत्तौ
धर्मान्तरापत्तिर्धर्मपरिणामः । यथा —मृल्लक्षणस्य
धर्मिणः पिण्डरूपधर्मपरित्यागेन घटरूपधर्मान्तरस्वीकारो
धर्मपरिणाम इत्युच्यते । लक्ष्णपरिणामो यथा —
तस्यैव घटस्यानागताध्वपरित्यागेन वर्तमानाध्वस्वीकारः ।
तत्परित्यागेनातीताध्वपरिग्रहः । अवस्थापरिणामो यथा —तस्यैव
घटस्य प्रथमद्वितीययोः सदृशयोः काललक्षणयोरन्वयित्वेन ।
यतश्च गुणवृत्तिर्नाऽपरिणम्यमाना क्षणमप्यस्ति ॥१३॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *