भो॰ वृ॰ ३.१४

ननु कोऽयं धर्मीत्याशङ्क्य धर्मिणो लक्षणमाह —

शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥विभूति १४॥

वृत्तिः —शान्ता ये कृतस्वस्वव्यापारा अतीतेऽध्वनि अनुप्रविष्टाः ।
उदिता य अनागतमध्वानं परित्यज्य वर्तमानेऽध्वनि स्वव्यापारं
कुर्वन्ति । अव्यपदेश्या ये शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्टुं
न शक्यन्ते । तेषां यथास्वं सर्वात्मकत्वमित्येवमादयो
नियतकार्यकारणरूपयोग्यतयावच्छिन्ना शक्तिरेवेह
धर्मशब्देनाभिधीयते ।
तं त्रिविधमपि धर्मं योऽनुपतत्यनुवर्ततेऽन्वयित्वेन स्वीकरोति
स शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मीत्युच्यते । यथा —
सुवर्णं रुचकरूपधर्मपरित्यागेन स्वस्तिकरूपधर्मान्तरपरिग्रहे
सुवर्णरूपतयाऽनुवर्तमानं तेषु धर्मेषु कथञ्चिद्भिन्नेषु
धर्मिरूपतया सामान्यात्मना धर्मरूपतया विशेषात्मना
स्थितमन्वयित्वेनावभासते ॥१४॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *