भो॰ वृ॰ ३.१५

एकस्य धर्मिणः कथमनेके परिणामा इत्याशङ्कामपनेतुमाह —

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥विभूति १५॥

वृत्तिः —धर्माणामुक्तलक्षणानां यः क्रमस्तस्य यत्
प्रतिक्षणमन्यत्वं परिदृश्यमानं परिणामस्योक्तलक्षणस्यान्यत्वे
नानाविधत्वे हेतुर्लिङ्गं ज्ञापकं भवति । अयमर्थः —योऽयं
नियतः क्रमो मृच्चूर्णान्मृत्पिण्डस्ततः कपालानि तेभ्यश्च घट
इत्येवं क्रमरूपः परिदृश्यमानः परिणामस्याऽन्यत्वमावेदयति ।
तस्मिन्नेव धर्मिणि यो लक्षणपरिणामस्याऽवस्थापरिणामस्य च
क्रमः सोऽप्यनेनैव न्यायेन परिणामान्यत्वे गमकोऽवगन्तव्यः ।
सर्व एव भावा नियतेनैव क्रमेण प्रतिक्षणं परिणम्यमानाः
परिदृश्यन्ते । अतः सिद्धं क्रमान्यत्वात् परिणामान्यत्वम् । सर्वेषां
चित्तादीनां परिणममानानां केचिद्धर्माः प्रत्यक्षेणैवोपलभ्यन्ते ।
यथा सुखादयः संस्थानादयश्च । केचिदेकान्तेनानुमानगम्याः । यथा
धर्मसंस्कारशक्तिप्रभृतयः । धर्मिणश्च भिन्नाभिन्नरूपतया
सर्वत्रानुगमः ॥१५॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *