भो॰ वृ॰ ३.१६

इदानीमुक्तस्य संयमस्य विषयप्रदर्शनद्वारेण सिद्धीः
प्रतिपादयितुमाह —

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥विभूति १६॥

वृत्तिः —धर्मलक्षणावस्थाभेदेन यत् परिणामत्रयमुक्तं तत्र
संयमात् तस्मिन् विषये पूर्वोक्तसंयमस्य करणादतीतानागतज्ञानं
योगिनः समाधेर्भवति ।
इदमत्र तात्पर्यम् —अस्मिन् धर्मिण्ययं धर्म इदं
लक्षणमियमवस्था चाऽनागतादध्वनः समेत्य वर्तमानेऽध्वनि
स्वव्यापारं विधायातीतमध्वानं प्रविशतीत्येवं परिहृतविक्षेपतया
यदा संयमं करोति तदा यत्किञ्चिदनुत्पन्नमतिक्रान्तं वा तत्
सर्वं योगी जानाति । यतश्चित्तस्य शुद्धसत्त्वप्रकाशरूपत्वात्
सर्वार्थग्रहणसामर्थ्यमविद्यादिभिर्विक्षेपैरपक्रियते । यदा तु
तैस्तैरुपायैर्विक्षेपाः परिह्रियन्ते तदा निवृत्तमलस्येवादर्शस्य
सर्वार्थग्रहणसामर्थ्यमेकाग्रताबलादाविर्भवति ॥१६॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *