भो॰ वृ॰ ३.१८

सिद्ध्यन्तरमाह —

संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम् ॥विभूति १८॥

वृत्तिः —द्विविधाश्चित्तस्य वासनारूपाः संस्काराः ।
केचित् स्मृतिमात्रोत्पादनफलाः केचिज्जात्यायुर्भोगलक्षणा
विपाकहेतवो यथा धर्माधर्माख्याः । तेषु संस्कारेषु
यदा संयमं करोति एवं मया सोऽर्थोऽनुभूत एवं मया
सा क्रिया निष्पादितेति पूर्ववृत्तमनुसन्दधानो भावयन्नेव
प्रबोधकमन्तरेणोद्बुद्धसंस्कारः सर्वमतीतं स्मरति । क्रमेण
साक्षात्कृतेषूद्बुद्धेषु संस्कारेषु पूर्वजन्मान्तरानुभूतानपि जात्यादीन्
प्रत्यक्षेण पश्यति ॥१८॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *