भो॰ वृ॰ ३.२०

अस्यैव परचित्तज्ञानस्य विशेषज्ञानमाह —

न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् ॥विभूति २०॥

वृत्तिः —तस्य परस्य यच्चित्तं तत् सालम्बनं
स्वकीयेनाऽऽलम्बनेन सहितं न शक्यते ज्ञातुमालम्बनस्य
केनचिल्लिङ्गेनाविषयीकृतत्वात् । लिङ्गाद्धि चित्तमात्रं परस्यावगतं
न तु नीलविषयमस्य चित्तं पीतविषयमिति वा ।
यच्च न गृहीतं तत्र संयमस्य कर्तुमशक्यत्वान्न भवति
परचित्तस्य यो विषयस्तत्र ज्ञानम् । तस्मात् परकीयचित्तं
नाऽऽलम्बनसहितं गृह्यते तस्याऽऽलम्बनस्याऽगृहीतत्वात् ।
चित्तधर्माः पुनर्गृह्यन्त एव । यदा तु किमनेनाऽऽलम्बितमिति
प्रणिधानं करोति तदा तत्संयमात्तद्विषयमपि ज्ञानमुत्पद्यत एव ॥२०॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *