भो॰ वृ॰ ३.२१

सिद्ध्यन्तरमाह —

कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे
चक्षुष्प्रकाशासंयोगेऽन्तर्धानम् ॥विभूति २१॥

वृत्तिः —कायः शरीरं तस्य रूपं चक्षुर्ग्राह्यो
गुणस्तस्मिन्नस्त्यस्मिन् काये रूपमिति संयमात्तस्य रूपस्य
चक्षुर्ग्राह्यत्वरूपा या शक्तिस्तस्याः स्तम्भे भावनावशात् प्रतिबन्धे
चक्षुष्प्रकाशासंयोगे चक्षुषः प्रकाशः सत्त्वधर्मस्तस्याऽसंयोगे
तद्ग्रहणव्यापाराभावे योगिनोऽन्तर्धानं भवति । न केनचिदसौ
दृश्यत इत्यर्थः । एतेनैव रूपान्तर्धानोपायप्रदर्शनेन शब्दादीनां
श्रोत्रादिग्राह्याणामन्तर्धानमुक्तं वेदितव्यम् ॥२१॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *