भो॰ वृ॰ ३.२२

सिद्ध्यन्तरमाह —

सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो
वा ॥विभूति २२॥

वृत्तिः —आयुर्विपाकं यत् पूर्वकृतं कर्म तद्द्विप्रकारं
सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र सोपक्रमं यत् फलजननाय
सहोपक्रमेण कार्यकरणाभिमुख्येन वर्तते यथोष्णप्रदेशे
प्रसारितार्द्रवासः शीघ्रमेव शुष्यति । उक्तविपरीतं निरुपक्रमं
यथा तदेवार्द्रवासः संवर्तितमनुष्णप्रदेशे चिरेण शुष्यति ।
तस्मिन् द्विविधे कर्मणि यः संयमं करोति —
किं मम कर्म शीघ्रविपाकं चिरविपाकं वा —
एवं ध्यानदार्ढ्यादपरान्तज्ञानमस्योत्पद्यते । अपरान्तः
शरीरवियोगस्तस्मिञ्ज्ञानममुष्मिन् कालेऽमुष्मिन् देशे मम
शरीरवियोगो भविष्यतीति निःसंशयं जानाति ।
अरिष्टेभ्यो वा । अरिष्टानि त्रिविधानि । आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकानि ।
तत्राध्यात्मिकानि —पिहितकरणः कोष्ठ्यस्य
वायोर्घोषं न शृणोतीत्येवमादीनि । आधिभौतिकानि —
अकस्माद्विकृतपुरुषदर्शनादीनि । आधिदैविकानि —अकाण्ड
एव द्रष्टुमशक्यानि स्वर्गादिपदार्थदर्शनादीनि । तेभ्यः
शरीरवियोगकालं जानाति ।
यद्यप्ययोगिनामप्यरिष्टेभ्यः प्रायेण तज्ज्ञानमुत्पद्यते तथापि
तेषां सामान्याकारेण तत् संशयरूपं योगिनां पुनर्नियतदेशकालतया
प्रत्यक्षवदव्यभिचारि ॥२२॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *