भो॰ वृ॰ ३.२४

सिद्ध्यन्तरमाह —

बलेषु हस्तिबलादीनि ॥विभूति २४॥

वृत्तिः —हस्त्यादिसम्बन्धिषु बलेषु कृतसंयमस्य
तद्बलानि हस्त्यादिबलान्याविर्भवन्ति । तदयमर्थः —
यस्मिन् हस्तिबले वायुवेगे सिंहवीर्ये वा तन्मयीभावेनाऽयं
संयमं करोति तत्तत्सामर्थ्ययुक्तं सत्त्वमस्य [पा०
तत्तत्सामर्थ्ययुक्तत्वात्सर्वमस्य ]प्रादुर्भवतीत्यर्थः ॥२४॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *