भो॰ वृ॰ ३.२६

एतत्समानवृत्तान्तसिद्ध्यन्तरमाह —

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥विभूति २६॥

वृत्तिः —सूर्ये प्रकाशमये यः संयमः करोति तस्य सप्तसु
भूर्भुवःस्वःप्रभृतिषु लोकेषु यानि भुवनानि तत्तत्सन्निवेशभाञ्जि
पुराणि [पा० स्थानानि ]तेषु यथावदस्य ज्ञानमुत्पद्यते ।
पूर्वस्मिन् सूत्रे सात्त्विकप्रकाश आलम्बनतयोक्तः । इह तु भौतिक
इति विशेषः ॥२६॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *