भो॰ वृ॰ ३.२७

भौतिकप्रकाशान्तरालम्बनद्वारेण सिद्ध्यन्तरमाह —

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ॥विभूति २७॥

वृत्तिः —ताराणां ज्योतिषां यो व्यूहो विशिष्टः सन्निवेशस्तस्य
चन्द्रे कृतसंयमस्य ज्ञानमुत्पद्यते । सूर्यप्रकाशेन
हततेजस्कत्वात्ताराणां सूर्यसंयमात्तज्ज्ञानं न शक्यं भवितुमर्हतीति
पृथगुपायोऽभिहितः ॥२७॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *