भो॰ वृ॰ ३.३२

सिद्ध्यन्तरमाह —

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ॥विभूति ३२॥

वृत्तिः —शिरःकपाले ब्रह्मरन्ध्राख्ये छिद्रे
प्रकाशाधारत्वाज्ज्योतिषि । यथा गृहाभ्यन्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्ती
प्रभा कुञ्चिताकारेव सर्वप्रदेशे सङ्घटते तथा हृदयस्थः
सात्त्विकः प्रकाशः प्रसृतस्तत्र सम्पिण्डितत्वं भजते । तत्र
कृतसंयमस्य ये द्यावापृथिव्योरन्तरालवर्तिनः सिद्धा दिव्याः
पुरुषास्तेषामितरप्राणिभिरदृश्यानाम् तस्य दर्शनं भवति । तान्
पश्यति तैश्च स सम्भाषत इत्यर्थः ॥३२॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *