भो॰ वृ॰ ३.३३

सर्वज्ञत्व उपायमाह —

प्रातिभाद्वा सर्वम् ॥विभूति ३३॥

वृत्तिः —निमित्तानपेक्षं मनोमात्रजन्यमविसंवादकं
द्रागुत्पद्यमानं [पा० प्रागुत्पद्यमानं ]ज्ञानं प्रतिभा ।
तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिभं विवेकख्यातेः पूर्वभावि तारकं
ज्ञानमुदेति । यथोदेष्यतः सवितुः पूर्वं प्रभा प्रादुर्भवति
तद्वद्विवेकख्यातेः पूर्वं तारकं सर्वविषयं ज्ञानमुत्पद्यते । तस्मिन्
सति संयमान्तरानपेक्षः सर्वं जानातीत्यर्थः ॥३३॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *