भो॰ वृ॰ ३.३६

अस्यैव संयमस्य फलमाह —

ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ॥विभूति ३६॥

वृत्तिः —ततः पुरुषसंयमादभ्यस्यमानाद्व्युत्थितस्यापि
ज्ञानानि जायन्ते । तत्र प्रातिभं पूर्वोक्तं ज्ञानं तस्याविर्भवनात्
सूक्ष्मादिकमर्थं पश्यति । श्रावणं श्रोत्रेन्द्रियजं
ज्ञानं तस्माच्च प्रकृष्टं दिव्यं शब्दं जानाति । वेदना
स्पर्शेन्द्रियजं ज्ञानं वेद्यतेऽनयेति कृत्वा तान्त्रिक्या सञ्ज्ञया
व्यवह्रियते । तस्माद्दिव्यस्पर्शविषयं ज्ञानं समुपजायते ।
आदर्शश्चक्षुरिन्द्रियजं ज्ञानम् । आ समन्ताद्दृश्यतेऽनुभूयते
रूपमनेनेति कृत्वा तस्य प्रकर्षाद्दिव्यं रूपज्ञानमुत्पद्यते । आस्वादो
रसनेन्द्रियजं ज्ञानम् । आस्वाद्यतेऽनेनेति कृत्वा तस्मिन् प्रकृष्टे
दिव्ये रसे संविदुपजायते । वार्ता गन्धसंवित् । वृत्तिशब्देन
तान्त्रिक्या परिभाषया घ्राणेन्द्रियमुच्यते । वर्तते गन्धविषये इति
वृत्तेर्घ्राणेन्द्रियाज्जाता वार्ता गन्धसंवित् । तस्यां प्रकृष्यमानायां
दिव्यगन्धोऽनुभूयते ॥३६॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *