भो॰ वृ॰ ३.३७

एतेषां फलविशेषाणां विषयविभागमाह —

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥विभूति ३७॥

वृत्तिः —ते प्राक्प्रतिपादिताः फलविशेषाः समाधेः प्रकर्षे
गच्छत उपसर्गा उपद्रवा विघ्नाः । तत्र हर्षस्मयादिकरणेन [
पा० हर्षविस्मयादिकरणेन ]समाधिः शिथिलीभवति । व्युत्थाने
तु पुनर्व्यवहारदशायां विशिष्टफलदायकत्वात् सिद्धयो भवन्ति ॥३७॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *