भो॰ वृ॰ ३.३८

सिद्ध्यन्तरमाह —

बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः ॥विभूति ३८॥

वृत्तिः —व्यापकत्वादात्मचित्तयोर्नियतकर्मवशादेव
शरीरान्तर्गतयोरेव भोक्तृभोग्यभावेन यत् संवेदनमुपजायते
स एव शरीरबन्ध इत्युच्यते । तद्यदा समाधिवशाद्बन्धकारणं
धर्माधर्माख्यं शिथिलं भवति तानवमापद्यते । चित्तस्य च
योऽसौ प्रचारो हृदयप्रवेशादिन्द्रियद्वारेण विषयाभिमुख्येन
प्रसरस्तस्य संवेदनं ज्ञानम् —इयं चित्तवहा नाडी । अनया
चित्तं वहति । इयं च प्राणादिवहाभ्यो [पा० रसप्राणादिवहाभ्यो
]नाडीभ्यो विलक्षणेति —स्वपरशरीरयोर्यदा सञ्चारं
जानाति तदा परकीयं मृतं जीवच्छरीरं वा चित्तसञ्चारद्वारेण
प्रविशति । चित्तं च परशरीरे प्रविशदिन्द्रियाण्यप्यनुवर्तन्ते
मधुकरराजमिव मक्षिकाः ।
अथ परशरीरप्रविष्टो योगी स्वशारीरवत् तेन सर्वं व्यवहरति ।
यतो व्यापकयोश्चित्तपुरुषयोर्भोगसङ्कोचे कारणं कर्म तच्चेत्
समाधिना क्षिप्तं तदा स्वातन्त्र्यात् सर्वत्रैव भोगनिष्पत्तिः ॥३८॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *