भो॰ वृ॰ ३.४०

सिद्ध्यन्तरमाह —

समानजयात्प्रज्वलनम् ॥विभूति ४०॥
[ज्वलनम् इत्येव् बहुसम्मतः सूत्रपाठः । ]

वृत्तिः —अग्निमावेष्ट्य व्यवस्थितस्य समानाख्यस्य वायोर्जयात्
संयमेन वशीकारान्निरावरणस्याग्नेरुद्भूतत्त्वात्तेजसा [पा०
अग्नेरूर्ध्वत्वात् ]प्रज्वलन्निव योगी प्रतिभाति ॥४०॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *