भो॰ वृ॰ ३.४३

सिद्ध्यन्तरमाह —

बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥विभूति
४३॥

वृत्तिः —शरीराद्बहिर्या मनसः शरीरनैरपेक्ष्येण
वृत्तिः सा महाविदेहा नाम विगताहङ्कारकार्यवेगा [पा०
विगतशरीराहङ्कारदार्ढ्यद्वारेण ]उच्यते । ततस्तस्यां कृतात्
संयमात् प्रकाशावरणक्षयः सात्त्विकस्य चित्तस्य यः प्रकाशः तस्य
यदावरणं क्लेशकर्मादि तस्य क्षयः प्रविलयो भवति । अयमर्थः
—शरीराहङ्कारे सति या मनसो बहिर्वृत्तिः सा कल्पितेत्युच्यते ।
यदा पुनः शरीरादहङ्कारभावं परित्यज्य स्वातन्त्र्येण मनसो
वृत्तिः साऽकल्पिता । तस्यां संयमाद्योगिनः सर्वे चित्तमलाः क्षीयन्ते ॥४३॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *