भो॰ वृ॰ ३.४६

कायसम्पदमाह —

रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् ॥विभूति ४६॥

वृत्तिः —रूपलावण्यबलानि प्रसिद्धानि । वज्रसंहननत्वं
वज्रवत् कठिना संहतिरस्य शरीरे भवतीत्यर्थः । इति कायस्य
आविर्भूतगुणसम्पत् ॥४६॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *