भो॰ वृ॰ ३.४८

तस्य फलमाह —

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥विभूति ४८॥

वृत्तिः —शरीरस्य मनोवदनुत्तमगतिलाभो मनोजवित्वम् ।
कायनिरपेक्षाणामिन्द्रियाणां वृत्तिलाभो विकरणभावः । सर्ववशित्वं
प्रधानजयः । एताः सिद्ध्ययो जितेन्द्रियस्य प्रादुर्भवन्ति । ताश्चास्मिन्
शास्त्रे मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते । यथा मधुन एकदेशोऽपि स्वदत
एवं प्रत्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्त इति मधुप्रतीकाः ॥४८॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *