भो॰ वृ॰ ३.४९

इन्द्रियजयमभिधायाऽन्तःकरणजयमाह —

सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं
सर्वज्ञातृत्वं च ॥विभूति ४९॥

वृत्तिः —तस्मिन् बुद्धेः सात्त्विके परिणामे
कृतसंयमस्य या सत्त्वपुरुषयोरुत्पद्यते विवेकख्यातिर्गुणानां
कर्तृत्वाभिमानशिथिलीभावरूपा तन्माहात्म्यात् तत्रैव स्थितस्य योगिनः
सर्वाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च समाधेर्भवति । सर्वेषां
गुणपरिणामानां भावानां स्वामिवदाक्रमणं सर्वभावाधिष्ठातृत्वम् ।
तेषामेव च शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मित्वेनावस्थितानां
यथावद्विवेकज्ञानं सर्वज्ञातृत्वम् । एषां चास्मिञ्छास्त्रे परस्यां
वशीकारसञ्ज्ञायां प्राप्तायां विशोका नाम सिद्धिरित्युच्यते ॥४९॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *