भो॰ वृ॰ ३.५०

क्रमेण भूमिकान्तरमाह —

तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् ॥विभूति ५०॥

वृत्तिः —तस्यामपि विशोकायां सिद्धौ यदा वैराग्यमुत्पद्यते
योगिनस्तदा तस्माद्दोषाणां रागादीनां यद्बीजमविद्यादयस्तस्य
क्षये निर्मूलने कैवल्यमात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य
गुणानामधिकारपरिसमाप्तौ स्वरूपप्रतिष्ठत्वम् [पा०
स्वरूपनिष्ठत्वम् ]॥५०॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *