भो॰ वृ॰ ३.५१

तस्मिन्नेव समाधौ स्थित्युपायमाह —

स्वाम्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाऽकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् ॥विभूति
५१॥

वृत्तिः —चत्वारो योगिनो भवन्ति । तत्राभ्यासवान्
प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः । ऋतम्भरप्रज्ञो द्वितीयः ।
भूतेन्द्रियजयी तृतीयः । अतिक्रान्तभावनीयश्चतुर्थः ।
तत्र चतुर्थस्य समाधेः प्राप्तसप्तविधभूमिप्रान्तप्रज्ञो
भवति । ऋतम्भरप्रज्ञस्य द्वितीयां मधुमतीसञ्ज्ञां
भूमिकां साक्षात्कुर्वतः स्वामिनो देवा उपनिमन्त्रयितारो भवन्ति ।
दिव्यस्त्रीरसायनादिकम् [दिव्यस्त्रीवसनादिकम् ]
उपढौकयन्तीति तस्मिन्नुपनिमन्त्रणे नाऽनेन सङ्गः कर्तव्यो
नापि स्मयः । सङ्गतिकरणे पुनर्विषयभोगे पतति स्मयकरणे
कृतकृत्यमात्मानं मन्यमानो न समाधावुत्सहते । अतः
सङ्गस्मययोस्तेन वर्जनं कर्तव्यम् ॥५१॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *