भो॰ वृ॰ ३.५२

अस्यामेव फलभूतायां विवेकख्यातौ
पूर्वोक्तसंयमव्यतिरिक्तमुपायान्तरमाह —

क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ॥विभूति ५२॥

वृत्तिः —क्षणः सर्वान्त्यः कालावयवो यस्य कलाः प्रभवितुं
न शक्यन्ते । तथाविधानां कालक्षणानां यः क्रमः पौर्वापर्येण
परिणामस्तत्र संयमात् प्रागुक्तं विवेकजं ज्ञानमुत्पद्यते । अयमर्थः
—अयं कालक्षणोऽमुष्मात् कालक्षणादुत्तरोऽयमस्मात् पूर्व
इत्येवंविधे क्रमे कृतसंयमस्यात्यन्तसूक्ष्मेऽपि क्षणक्रमे यदा
भवति साक्षात्कारस्तदाऽन्यदपि सूक्ष्मं महदादि साक्षात्करोतीति
विवेकज्ञानोत्पत्तिः ॥५२॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *