भो॰ वृ॰ ३.५३

अस्यैव संयमस्य विषयविवेकोपक्षेपणायाह —

जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥विभूति
५३॥

वृत्तिः —पदार्थानां भेदहेतवो जातिलक्षणदेशा
भवन्ति । क्वचिद्भेदहेतुर्जातिः । यथा गौरियं महिषीयमिति ।
जात्या तुल्ययोर्लक्षणं भेदहेतुः । इयं कर्बुरेयमरुणेति ।
जात्या लक्षणेनाभिन्नयोर्भेदहेतुर्देशो द्रृष्टः ।
यथा तुल्यप्रमाणयोरामलकयोर्भिन्नदेशस्थितयोः । यत्र
पुनर्भेदोऽवधारयितुं न शक्यते यथा एकदेशस्थितयोः शुक्लयोः
पार्थिवयोः परमाण्वोस्तथाविधे विषये भेदाय कृतसंयमस्य
भेदेन ज्ञानमुत्पद्यते तदा तदभ्यासात् सूक्ष्माण्यपि तत्त्वानि भेदेन
प्रतिपद्यते । एतदुक्तं भवति —यत्र केनचिदुपायेन भेदो
नावधारयितुं शक्यस्तत्र संयमाद्भवत्येव भेदप्रतिपत्तिः ॥५३॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *