भो॰ वृ॰ ३.५४

सूक्ष्माणां तत्त्वानामुक्तस्य विवेकजन्यज्ञानस्य सञ्ज्ञाविषयस्वाभाव्यं
व्याख्यातुमाह —

तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥विभूति ५४॥
वृत्तिः —उक्तसंयमबलादेवाऽन्त्यायां भूमिकायामुत्पन्नं ज्ञानं
तारकमिति तारयत्यगाधात् संसारसागराद्योगिनमित्यान्वर्थिक्या सञ्ज्ञया
तारकमित्युच्यते । अस्य विषयमाह —सर्वविषयमिति । सर्वाणि
तत्त्वानि महदादीनि विषयोऽस्येति सर्वविषयम् । स्वभावश्चास्य
सर्वथाविषयत्वम् । सर्वाभिरवस्थाभिः स्थूलसूक्ष्मादिभेदेन
तैस्तैः परिणामैः सर्वेण प्रकारेणाऽवस्थितानि तत्त्वानि विषयोऽस्येति
सर्वथाविषयम् ।
स्वभावान्तरमाह —अक्रमं चेति ।
निःशेषनानावस्थापरिणतस्यात्मकभावग्रहणेनास्य [पा०
निःशेषनानाऽवस्थापरिणतद्वित्र्यात्मकभावग्रहणे नाऽस्य]क्रमो
विद्यत इत्यक्रमम् । सर्वं करतलामलकवद्युगपत् पश्यतीत्यर्थः ॥५४॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *