भो॰ वृ॰ ३.५५

अस्माच्च विवेकजात् तारकाख्याज्ज्ञानात् किं भवतीत्याह —

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् ॥विभूति ५५॥

वृत्तिः —सत्त्वपुरुषावुक्तलक्षणौ (२.६,
२.१८, २.२०). तयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् । सत्त्वस्य
सर्वकर्तृत्वाभिमाननिवृत्या स्वकारणानुप्रवेशः शुद्धिः । पुरुषस्य
शुद्धिरुपचरितभोगाभाव इति द्वयोः समानायां शुद्धौ पुरुषस्य
कैवल्यमुत्पद्यते । मोक्षो भवतीत्यर्थः ॥५५॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *