भो॰ वृ॰ ३.outro

तदेवमन्तरङ्गं योगाङ्गत्रयमभिधाय तस्य च संयमसञ्ज्ञां
कृत्वा संयमस्य विषयप्रदर्शनार्थं परिणामत्रयमुपपाद्य
संयमबलोत्पद्यमानाः पूर्वान्तपरान्तमध्यभवाः सिद्धीरुपदर्श्य
समाध्यभ्यासोपपत्तये [पा० समाध्याश्वासोत्पत्तये ]बाह्या
भुवनज्ञानादिरूपा आभ्यन्तराश्च कायव्यूहज्ञानादिरूपाः प्रदर्श्य
समाध्युपयोगायेन्द्रियप्राणजयादिपूर्विकाः परमपुरुषार्थसिद्धये
यथाक्रममवस्थासहितभूतजयेन्द्रियसत्त्वजयोद्भवाश्च
व्याख्याय विवेकज्ञानोपपत्तये तांस्तानुपायानुपन्यस्य तारकस्य
सर्वसमाध्यवस्थापर्यन्तभवस्य स्वरूपमभिधाय तत्समापत्तेः
कृताधिकारस्य चित्तसत्त्वस्य स्वकारणानुप्रवेशात् कैवल्यमुत्पद्यत
इत्यभिहितमिति निर्णीतो विभूतिपादस्तृतीयः ।
इति धारेश्वरभोजदेवविरचितायां राजमार्तण्डाभिधायां
पातञ्जलवृत्तौ विभूतिपादस्तृतीयः ।

इति विभूतिपादः ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *