भो॰ वृ॰ ४.१८

ननु चित्तमेव यदि सत्त्वोत्कर्षात् प्रकाशकम् तदा
स्वपरप्रकाशरूपत्वादात्मानमर्थं च प्रकाशयतीति तावतैव
व्यवहारसमाप्तिः । किं ग्रहीत्रन्तरेणेत्याशङ्कामपनेतुमाह —

न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥कैवल्य १८॥

वृत्तिः —तच्चित्तं स्वाभासं स्वप्रकाशकं न भवति
पुरुषवेद्यं भवतीति यावत् । कुतः । दृश्यत्वात् । यत् किल दृश्यं
तत् द्रष्टृवेद्यं दृष्टं यथा घटादि । दृश्यं च चित्तं
तस्मान्न स्वाभासम् ॥१८॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *