भो॰ वृ॰ ४.२४

इदानीं शास्त्रफलं कैवल्यं निर्णेतुं दशभिः सूत्रैरुपक्रमते —

विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्तिः ॥कैवल्य २४॥

वृत्तिः —एवं सत्त्वपुरुषयोरन्यत्वे साधिते यस्तयोर्विशेषं
पश्यति —अयमस्मादन्य इत्येवंरूपम् —तस्य
विज्ञातचित्तरूपसत्त्वस्य चित्ते याऽऽत्मभावभावना सा निवर्तते ।
चित्तमेव कर्तृ ज्ञातृ भोक्त्रित्यभिमानो निवर्तते ॥२४॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *