भो॰ वृ॰ ४.२५

तस्मिन् सति किं भवतीत्याह —

तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् ॥कैवल्य २५॥

वृत्तिः —यदस्याज्ञाननिम्नपथं बहिर्मुखं विषयोपभोगफलं
चित्तमासीत्तदिदानीं विवेकनिम्नं विवेकमार्गमन्तर्मुखं
कैवल्यप्राग्भारं कैवल्यप्रारम्भं सम्पद्यत इति ॥२५॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *