भो॰ वृ॰ ४.२६

अस्मिंश्च विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः प्रादुर्भवन्तितेषां
हेतुप्रतिपादनद्वारेण त्यागोपायमाह —

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥कैवल्य २६॥

वृत्तिः —तस्मिन् समाधौ स्थितस्य छिद्रेष्वन्तरायेषु
यानि प्रत्ययान्तराणि व्युत्थानरूपाणि ज्ञानानि प्राग्भूतेभ्यः
व्युत्थानानुभवजेभ्यः संस्कारेभ्योऽहं ममेत्येवंरूपाणि
क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रादुर्भवन्ति । अन्तःकरणोच्छित्तिद्वारेण तेषां
हानं कर्तव्यमित्युक्तं भवति ॥२६॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *