भो॰ वृ॰ ४.२७

हानोपायश्च पूर्वमेवोक्त इत्याह —

हानमेषां क्लेशवदुक्तम् ॥कैवल्य २७॥

वृत्तिः —यथा क्लेशानामविद्यादीनां हानं पूर्वमुक्तम्
(२.१०—११)तथा संस्काराणामपि कर्तव्यम् । यथा ते ज्ञानाग्निना
प्लुष्टा दग्धबीजकल्पा न पुनश्चित्तभूमौ प्ररोहं लभन्ते तथा
संस्कारा अपि ॥२७॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *