भो॰ वृ॰ ४.२८

एवं च प्रत्ययान्तरान्तरानुदये स्थिरीभूते समाधौ यादृशस्य
योगिनः समाधेः प्रकर्षप्राप्तिर्भवति तथाविधमुपायमाह —

प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः ॥कैवल्य २८॥

वृत्तिः —प्रसङ्ख्यानं यावतां तत्त्वानां यथाक्रमं व्यवस्थितानां
परस्परविलक्षणस्वरूपविभावनम् । तस्मिन् सत्यप्यकुसीदस्य
फलमलिप्सोः प्रत्ययान्तराणामनुदये सर्वप्रकारविवेकख्यातेः
परिशेषाद्धर्ममेघः समाधिर्भवति । प्रकृष्टमशुक्लकृष्णं
धर्मं परमपुरुषार्थसाधकं मेहति सिञ्चतीति धर्ममेघः । अनेन
प्रकृष्टधर्मस्यैव ज्ञानहेतुत्वमित्युपपादितं भवति ॥२८॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *