भो॰ वृ॰ ४.२९

तस्माद्धर्ममेघात् किं भवतीत्याह —

ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥कैवल्य २९॥

वृत्तिः —क्लेशानामविद्यादीनामभिनिवेशान्तानां कर्मणां च
शुक्लादिभेदेन त्रिविधानां ज्ञानोदयात् पूर्वपूर्वकारणनिवृत्या
निवृत्तिर्भवति ॥२९॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *