भो॰ वृ॰ ४.३०

तेषु निवृत्तेषु किं भवतीत्याह —

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयमल्पम् ॥कैवल्य ३०॥

वृत्तिः —आव्रियते चित्तमेभिरित्यावरणानि
क्लेशास्त एव मलास्तेभ्योऽपेतस्य तद्विरहितस्य ज्ञानस्य
गगननिभस्यानन्त्यादनवच्छेदाज्ज्ञेयमल्पं गणनास्पदं भवति ।
अक्लेशेनैव सर्वं ज्ञेयं जानातीत्यर्थः ॥३०॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *