भो॰ वृ॰ ४.३१

ततः किमित्याह —

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् ॥कैवल्य ३१॥

वृत्तिः —कृतो निष्पादितो भोगापवर्गलक्षणः पुरुषार्थः
प्रयोजनं यैस्ते कृतार्थाः । गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि । तेषां परिणाम
आपुरुषार्थसमाप्तेरानुलोम्येन प्रातिलोम्येनाङ्गाङ्गिभावः स्थितिलक्षणः ।
तस्य योऽसौ क्रमो वक्ष्यमाणस्तस्य परिसमाप्तिर्निष्ठा । न
पुनरुद्भव इत्यर्थः ॥३१॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *