भो॰ वृ॰ ४.३२

क्रमस्योक्तस्य लक्षणमाह —

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः ॥कैवल्य ३२॥

वृत्तिः —क्षणोऽल्पीयान् कालस्तस्य योऽसौ प्रतियोगी
क्षणविलक्षणः परिणामापरान्तनिर्ग्राह्योऽनुभूतेषु क्षणेषु
पश्चात् सङ्कलनबुद्ध्यैव यो गृह्यते स क्षणानां क्रम उच्यते ।
न ह्यननुभूतेषु क्रमः परिज्ञातुं शक्यः ॥३२॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *