भो॰ वृ॰ ४.३३

इदानीं फलभूतस्य कैवल्यस्यासाधारणस्वरूपमाह —

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा
वा चितिशक्तेरिति ॥कैवल्य ३३॥
[चितिशक्तिः इति बहुसम्मतः सूत्रपाठः । ]

वृत्तिः —समाप्तभोगापवर्गलक्षणपुरुषार्थानां गुणानां यः
प्रतिप्रसवः प्रतिलोमस्य परिणामस्य समाप्तौ विकारानुद्भवो यदि
व चितिशक्तेर्वृत्तिसारूप्यनिवृत्तौ स्वरूपमात्रेऽवस्थानं तत्
कैवल्यमुच्यते ॥३३॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *