भो॰ वृ॰ ४.outro

तदेवं सिद्ध्यन्तरेभ्यो विलक्षणां सर्वसिद्धिमूलभूतां
समाधिसिद्धिमभिधाय जात्यन्तरपरिणामलक्षणस्य च
सिद्धिविशेषस्य प्रकृत्यापूरणमेव कारणमित्युपपाद्य
धर्मादीनां प्रतिबन्धकनिवृत्तमात्रे एव सामर्थ्यमिति
प्रदर्श्य निर्माणचित्तानामस्मितामात्रादुद्भव इत्युक्त्वा तेषां
च योगिचित्तमेवाधिष्ठापकमिति प्रदर्श्य योगिचित्तस्य
चित्तान्तरवैलक्षण्यमभिधाय तत्कर्मणामलौकिकत्वं
चोपपाद्य विपाकानुगुणानां वासनानामभिव्यक्तिसामर्थ्यं
कार्यकारणयोश्चैक्यप्रतिपादनेन व्यवहितानामपि
वासनानामानन्तर्यमुपपाद्य तासामानन्त्येऽपि हेतुफलादिद्वारेण
हानमुपदर्श्य अतीतादिष्वध्वसु धर्माणां सद्भावमुपपाद्य
विज्ञानवादं निराकृत्य साकारवादं च प्रतिष्ठाप्य पुरुषस्य
ज्ञातृत्वमुक्त्वा चित्तद्वारेण सकलव्यवहारनिष्पत्तिमुपपाद्य
पुरुषसत्त्वे प्रमाणमुपदर्श्य कैवल्यनिर्णयाय दशभिः
सूत्रैः क्रमेणोपयोगिनोऽर्थानभिधाय शास्त्रान्तरेऽप्येतदेव
कैवल्यमित्युपपाद्य कैवल्यस्वरूपं निर्णीतमिति व्याकृतः कैवल्यपादः

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *