व्या॰ भा॰ १.०३

॥१.३॥ स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिर्यथा कैवल्ये । व्युत्थानचित्ते तु सति तथाऽपि भवन्ति न तथा । कथं तर्हि, दर्शितविषयत्वात् –

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *